ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒ
An Expert in International Freight Forwarding

သတင္းနည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူၾကီးမင္းတို.၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒ

၁။ ။ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို လို္က္နာ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၂။ ။ ကုမၸဏီ၏စီမံခန္.ခြဲမွဳစနစ္ ကုိခိုင္ျမဲေစျပီး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ျပတ္သားစြာတာဝန္ယူပါသည္။
၃။ ။ ကုမၸဏီ၏ မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ၍ ပိုမို တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၄။ ။လူၾကီးမင္းတုိ႕၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း၊ပ်က္စီးျခင္းႏွင္႕မဟုတ္မမွန္ေသာသတင္းမ်ား မရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။
၅။ ။သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမွဳမ်ားကုိ စည္းစနစ္တက်ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက ္ႏို္င္ေစရန္  တတ္သိကြ်မ္းက်င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႕အပ္ထားပါသည္။
၆။ ။ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်မွဳရွိေစရန္ တစ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ.ဆံုေသာအခါတြင္လည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင္႕ပတ္သက္ျပီး အေတြ႕အၾကံဳ အရည္အခ်င္းျပည္႕မွီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာေၾကာင္႕ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အမွားအယြင္းမရွိေစရန္ တာ၀န္ယူပါသည္။
၇။ ။လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လည္းအခ်ိန္မျပတ္    ရွာေဖ ြထား ပါသည္။
၈။ ။လူၾကီးမင္းတုိ႕၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားမေတာ္တဆပ်က္စီးမွဳမ်ားရွိပါကလည္းလူၾကီးမင္းထံသုိ႕ အျမန္ဆံုးသတင္းေပးပုိ႕မည္ျဖစ္ပါသည္။
၉။ ။GTCASIA Corporation ႏွင္႕ ပတ္သက္ျပီးသိလုိသည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ား  စံုစမ္းေမးျမန္းလုိပါက ကုမၸဏီႏွင္႕တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

၁၀။ ။ကုမၸဏီႏွင္႕ပတ္သက္ေသာ Policy, Security ႏွင္႕Information မ်ားကုိ HomePage တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

တျခားေသာ Home Page မ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍

CompanyWebsite မွတဆင္႕ လူၾကီးမင္းတုိ႕ထံမွရယူထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ မ်ား ကိုိလည္း ေအာက္ပါမူ၀ါဒမ်ားျဖင္႕ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၁။ ။GTCAsia Corporationသည္ လူၾကီးမင္းတို.ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက ုိျပင္ပသုိ႕မေရာက္ရွိေစရန ္ စနစ္တက်ၾကပ္မက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၂။ ။ လူၾကီးမင္းတုိ႕၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးျပဳျပင္ျဖည္႕စြက္ လုိပါကလည္းဖုန္းသုိ႕မဟုတ္ E-mail ျဖင္႕ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
၃။ ။လူၾကီးမင္းတုိ႕မွ အင္တာနက္ HomePage တြင္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကို လူၾကီးမင္းထံမွ သေဘာတူသည့္အခါ၊ သို.တည္းမဟုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ လိုအပ္လာသည့္အခါ မ်ိဳးမွလြဲ၍ တျခားသူမ်ားထံ အခ်က္အလက္မ်ား မေပါက္ၾကားေစရန ္လုပ္ကုိင္ေဆာင ္ရြက္မည ္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ။ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ Websiteမွတဆင့္ တင္ျပမိတ္ဆက္ထားသည့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ website links မ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသြင္းစုေဆာင္းျခင္း ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို.ကုမၸဏီမွ လံုးဝတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ၾကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- GTC ASIA CORPORATION
3F TSUKAKOSHI BLDG. 1-7-10 Nihombashiningyocho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0013, Japan

Tel: +81-3-6264-9351 Fax: +81-3-6264-9352
E-mail: info@gtc-asia.co.jp

Copyright 2007- GTC ASIA CORPORATION. All rights reserved