ကုမၸဏီအေၾကာင္းအရာ
An Expert in International Freight Forwarding

ကုမၸဏီအေၾကာင္းအရာ

ကုမၸဏီအမည္

GTC ASIA CORPORATION

ကုမၸဏ ီမွတ္ပံုတင္နံပါတ္

0200-01-046052

NVOCC လိုင္စင္ 国政参複第311号

ရံုးလိပ္စာ

3F TSUKAKOSHI BLDG.
1-7-10 Nihombashiningyocho, Chuo-ku,
Tokyo, 103-0013, Japan

TEL: +81-3-6264-9351

FAX: +81-3-6264-9352

တည္ေထာင္ေသာခုႏွစ္

Jan. 1, 2006

လုပ္ငန္းစတင္သည္႔ ေန႕ရက္

Apr. 3, 2006

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ

20,000,000.- (Japanese Yen)

ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း..

၁။ႏိုင္ငံတကာ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
၂။ ေရေၾကာင္း ႏွင္႕ေလေၾကာင္းAgent
၃။ ေရေၾကာင္းပုိ႕ေဆာင္ေရး
၄။ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း
၅။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ပုိးျပင္ဆင္မွဳ႕
၆။ ေရေၾကာင္းအာမခံလုပ္ငန္း
၇။သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
၈။သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင္႕ပတ္သက္ေသာစီမံေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား

ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ

Mr. Tsuyoshi Machida - President

 

Maine banks:

Sumitomo Mitsui Banking Corp.,

Gotannda Branch

Ordinary deposit

Account no. 653-8046677

Swift code: SMBC JPJT

 

Sumitomo Mitsui Banking Corp.,

Gotannda Branch

Ordinary deposit

US$ account no. 653-2232869

Swift code: SMBC JPJT

 

K.K. Shizuoka Chuo Bank,

Yokohama Branch

Ordinary deposit

Account no. 052-2613412

 

K.K. Shizuoka Chuo Bank,

Yokohama Branch

Checking account

Account no. 052-2613413


ကုမၸဏီ၏ရန္ကုန္ရုံးခြဲကို္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ကုမၸဏီအမည္

JAPAN GTC ASIA (MYANMAR) CO., LTD

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ အမွ

109FC

ပါမစ္ နံပါ 122/2012

တည္ေနရာ

JAPAN GTC ASIA (MYANMAR) CO., LTD.
Room No. 7B, 7th Floor, Strand Building,
No. 331, Kannar Road, Alone Township,
Yangon, Myanmar

Tel: 95-1-230-1574  /  Tel: 01-129-3685 (Domes)

ပါမစ္ထုတ္ေပးသည့္ရက္စြဲ

Jan. 1, 2013

လုပ္ငန္းစတင္သည္႔ ေန႕ရ

Apr. 3, 2006

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံေငြ

USD 100,000.00 (၁၀၀%ဂ်ပန္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံေငြ)

ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း

1. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွျမန္မာႏိုင္ငံသို့used cars မ်ားကိုသယ္ယူပို့ေဆာင္ျခင္း၊
2. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ ွျမန္မာႏိုင္ငံသုိ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို့ရာတြင္ အလြန္
ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊စက္ပစၥည္းမ်ား 
ႏွင့္ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို့ကိုသေဘာၤမ်ားျဖင့္သယ္ယူပို့ေဆာင္ေပးျခင္း၊
3. မန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း/တင္ပို့
ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအဝဝကို အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
4. မန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္ျခင္း/တင္ပို့
ျခင္းအတြက္အခြန္ကိစၥမ်ားကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
5. ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း/တင္ပို့ျခင္းအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာလည္း
ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို့ေဆာင္မွဳကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
6. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးသို ့ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး
ၾကားေနကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
7. မန္မာႏိုင္ငံမွဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ့FCL ႏွင့္ LCL container system ျဖင့္
လူႀကီမင္းစိတ္တိုင္းက်ကုန္ပစၥည္းတင္ပို့မွဳကိုလည္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
8. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္အရြယ္ပမာဏအေသးစား
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုစုစည္း၍တစုတစည္းတည္းတင္ပို႔ေသာ LCL Consolidation 
ကိုလည္းဝန္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းစသည္တို့ကိုပံုမွန္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ

Mr. Tsuyoshi Machida - President

 

Maine banks :

Myanma Foreign Trade Bank

Ordinary deposit

US$ account no. 1DA0500113

KBZ Bank, Yangon Head Office

Ordinary deposit

Account no. 0601130000755

KBZ Bank, Yangon Head Office

Ordinary deposit

Account no. 06010906000398501


Copyright 2007- GTC ASIA CORPORATION. All rights reserved