ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
An Expert in International Freight Forwarding

3F TSUKAKOSHI BLDG. 1-7-10 Nihombashiningyocho, Chuo-ku,
Tokyo, 103-0013, Japan

Tel: +81-3-6264-9351 Fax: +81-3-6264-9352
E-mail: info@gtc-asia.co.jpCopyright 2007- GTC ASIA CORPORATION. All rights reserved