ကုန္အတင္အခ်လက္ခံစာရင္း
An Expert in International Freight Forwarding

ကၽြႏု္ပ္တို. ကုမၸဏီမွ လက္ခံေဆာင္ရြက္္ေပးေသာ ပို.ကုန္မ်ားအတြက္ အမွာစာရြက္ကုိ ေအာက္တြင္  ေဖာ ္ျပထားေသာ Microsoft office Excel file မွ  download  လုပ္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို. ကုမၸဏီတြင္ ကုန္ပစၥည္းအမွာစာကို CFS (Container Freight Station) သို. Deliver လုပ္မည့္အခ်ိန္တြင္
၁။  ။Dock-receipt
၂။  ။Shipment
၃။  ။Export License တို.က ိုအတူတကြတြဲ၍  ပို.ေဆာင္ေပးရန ္လိုအပ္ပါသည္။

#ျဖည့္စြက္ျပီးေသာ dock receipt မွ data မ်ားကို Bill of Lading (B/L) အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ျပန္ လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေကာင္းျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျပီးသားdata မ်ားကိုထိုပံုစံအတိုင္း info@gtc-asia.co.jp  သို. ဖိုင္ကိုတြဲျပီး  ေပးပို.ရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


Download Dock Receipt

Copyright 2007- GTC ASIA CORPORATION. All rights reserved